(תענית ז, א. מכות י,א) "מכל מלמדי השכלתי ומתלמידי יותר מכולן"

La Synagogue

Horaires des offices

Retrouvez l'ensemble du daf hayomi sur youtube

error: Content is protected !!